แผนที่จังหวัดแพร่ แผนที่ท่องเที่ยวแพร่
แผนที่จังหวัดแพร่
แผนที่แพร่ แผนที่จังหวัดแพร่ สถานที่ท่องเที่ยวแพร่ จังหวัดแพร่

แผนที่ประเทศไทย

แผนที่จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่ อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 555 กิโลเมตร ตั้งอยู่ทางภาคเหนือบนฝั่งแม่น้ำยม เป็นนครแห่งวรรณกรรมอมตะลิลิตพระลอที่รู้จักกันทั่วไป แพร่เริ่มก่อตั้งเป็นเมืองมาตั้งแต่ประมาณ พุทธศตวรรษที่ 12 หลังจากตั้งเมืองเชียงใหม่เป็นราชธานีแล้ว ตามศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงกล่าวว่า แพร่เคยเป็นเมืองหนึ่งในอาณาจักรสุโขทัย มีชื่อเรียกกันหลายชื่อว่า พลนคร เมืองพล เมืองแพล ในสมัยที่ขอมมีอำนาจระหว่าง ปี พ.ศ. 1470–1560 พระนางจามเทวีเข้าครอบครองในเขตลานนาไทยได้เปลี่ยนชื่อเป็น โกศัยนคร หรือ เวียงโกศัย ซึ่งแปลว่าผ้าแพร แล้วมาเปลี่ยนเป็นเมืองแพร่ในสมัยใด ไม่ปรากฏหลักฐาน จังหวัดแพร่มีพื้นที่ประมาณ 6,538 ตารางกิโลเมตร มีแม่น้ำยมไหลผ่าน ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาล้อมรอบทั้งสี่ทิศ มีที่ราบในหุบเขาอยู่ตอนกลางของจังหวัด แบ่งการปกครอง ออกเป็น 8 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอสูงเม่น อำเภอเด่นชัย อำเภอลอง อำเภอวังชิ้น อำเภอสอง อำเภอร้องกวาง และอำเภอหนองม่วงไข่
จังหวัดแพร่ มีอำเภอทั้งหมด 8 อำเภอ คือ อำเภอเมืองแพร่   อำเภอร้องกวาง   อำเภอลอง   อำเภอสูงเม่น   อำเภอเด่นชัย   อำเภอสอง   อำเภอวังชิ้น   อำเภอหนองม่วงไข่  

แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดแพร่

แนะนำจังหวัดแพร่ แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ แผนที่จังหวัดแพร่ แผนที่ท่องเที่ยวแพร่ สถานที่ท่องเที่ยวแพร่ ภาคเหนือ ประเทศไทย
แผนที่ อ.เมือง จ.แพร่

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดแพร่

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดแพร่

พระธาตุช่อแฮ   เจดีย์พระหลวง   แพะเมืองผี   สวนหินมหาราช   แก่งหลวง   อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย   น้ำตำผาเงิน   น้ำตกชาววา   อนุสาวรีย์พระยาไชยบูรณ์   ถ้ำผานางคอย   พระธาตุพระลอ   วัดศรีดอนคำ  

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดแพร่

แผนที่การเดินทางจังหวัดแพร่

ค้นหาเส้นทาง แผนที่ท่องเที่ยว
จาก ถึง

แผนที่ประเทศไทย
ค้นหาแผนที่เดินทาง
ค้นหาระยะทาง
จากจังหวัด

ถึงจังหวัด

แผนที่จังหวัด ประเทศไทย