แผนที่จังหวัดสมุทรสาคร แผนที่ท่องเที่ยวสมุทรสาคร
แผนที่จังหวัดสมุทรสาคร
แผนที่สมุทรสาคร แผนที่จังหวัดสมุทรสาคร สถานที่ท่องเที่ยวสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

แผนที่ประเทศไทย

แผนที่จังหวัดสมุทรสาคร

สมุทรสาคร หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “มหาชัย” เป็นจังหวัดเล็ก ๆ ตั้งอยู่บนปากน้ำท่าจีน ห่างจากทะเลเพียง 2 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 36 กิโลเมตร เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีบันทึกไว้ในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา เมื่อคราวพระเจ้าเสือเสด็จประพาสทางชลมารคกำเนิดเป็นเรื่องราวของพันท้ายนรสิงห์ผู้จงรักภักดีจังหวัดนี้เดิมเรียกว่า ”ท่าจีน”เพราะแต่เดิมเป็นตำบลใหญ่อยู่ติดอ่าวไทยมีชาวต่างประเทศโดยเฉพาะชาวจีนนำสำเภาเข้ามาจอดเทียบท่า ค้าขายกันมากจึงเรียกติดปากกลายเป็นตำบล ”ท่าจีน” ต่อมาในปี พ.ศ. 2091 ในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิโปรดให้สร้างเมืองใหม่ขึ้นอีกหลายเมือง ด้วยมีพระราชประสงค์จะใช้เป็นที่ระดมพลสำหรับสู้รบกับพม่า บ้านท่าจีนจึงยกฐานะเป็นเมือง “สาครบุรี”เพื่อให้เป็นเมืองหน้าด่านป้องกันศัตรูที่จะมารุกรานทางทะเลตั้งแต่นั้นมาจนถึงสมัยของ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดให้เปลี่ยนชื่อเมือง สาครบุรี เป็นเมืองสมุทรสาคร ครั้นถึงสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิรูปการปกครองมีการจัดระบบราชการส่วนภูมิภาคเป็นมณฑลเทศาภิบาล และประกาศจัดตั้งสุขาภิบาลแห่งแรกของประเทศไทยขึ้นที่ตำบลท่าฉลอมเมื่อปี พ.ศ. 2449ต่อมา พ.ศ. 2456 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการให้ทางราชการเปลี่ยนคำว่า “เมือง” เป็น “จังหวัด” ทั่วทุกแห่ง เมืองสมุทรสาครจึงได้เปลี่ยนเป็น“จังหวัดสมุทรสาคร” มาจนทุกวันนี้ ส่วนคำว่า “มหาชัย” ที่คนชอบเรียกกันนั้นเป็นชื่อของคลองที่ขุดขึ้นที่ตัดความคดเคี้ยว ของคลองโคกขามอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์ของพันท้ายนรสิงห์จังหวัดสมุทรสาครมีเนื้อที่ประมาณ 872 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองเป็น 3 อำเภอ คืออำเภอเมือง อำเภอกระทุ่มแบน และอำเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร มีอำเภอทั้งหมด 3 อำเภอ คือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร   อำเภอกระทุ่มแบน   อำเภอบ้านแพ้ว  

แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร

แนะนำจังหวัดสมุทรสาคร แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร แผนที่จังหวัดสมุทรสาคร แผนที่ท่องเที่ยวสมุทรสาคร สถานที่ท่องเที่ยวสมุทรสาคร ภาคกลาง ประเทศไทย
แผนที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร

คลองโคกงาม   วัดช่องลม   ป้อมวิเชียร - โชฎก   วัดท่าฉลอม   ศาลพันท้ายนรสิงห์   อู่ต่อเรือ  

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร

แผนที่การเดินทางจังหวัดสมุทรสาคร

ค้นหาเส้นทาง แผนที่ท่องเที่ยว
จาก ถึง

แผนที่ประเทศไทย
ค้นหาแผนที่เดินทาง
ค้นหาระยะทาง
จากจังหวัด

ถึงจังหวัด

แผนที่จังหวัด ประเทศไทย