แผนที่จังหวัดลำพูน แผนที่ท่องเที่ยวลำพูน
แผนที่จังหวัดลำพูน
แผนที่ลำพูน แผนที่จังหวัดลำพูน สถานที่ท่องเที่ยวลำพูน จังหวัดลำพูน

แผนที่ประเทศไทย

แผนที่จังหวัดลำพูน

"ลำพูน จังหวัดที่เก่าแก่ที่สุดในภาคเหนือ เดิมมีชื่อว่า ""นครหริภุญไชย"" สร้างเมื่อ พ.ศ.1200 โดยฤาษีวาสุเทพได้เกณฑ์พวกเมงคบุตรเชื้อสายมอญมาสร้างระหว่างแม่น้ำ 2 สาย คือ แม่น้ำปิงและแม่น้ำ กวงเมื่อสร้างเสร็จได้เชิญพระธิดาพระมหากษัตริย์แห่งกรุงละโว้พระนามว่า ""จามเทวี"" มาปกครองเมือง มีกษัตริย์ครองเมืองสืบต่อมาหลายราชวงศ์ จนมาถึงสมัยกรุงธนบุรี เจ้ากาวิละได้รับการสนับสนุนจากพระเจ้ากรุงธนบุรี ทำการขับไล่พม่าจนสำเร็จได้ไปครองเมืองเชียงใหม่ และให้เจ้าคำฝั้นน้องชายครองเมืองลำพูน ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ลำพูนมีฐานะเป็นเมืองขึ้น มีเจ้าผู้ครองนครสืบต่อกันมาจนถึงพลตรีเจ้าจักรคำขจรศักดิ์เป็นเจ้าผู้ครองนคร และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 จึงได้ยกเลิกตำแหน่งเจ้าผู้ครองนคร"
จังหวัดลำพูน มีอำเภอทั้งหมด 8 อำเภอ คือ อำเภอเมืองลำพูน   อำเภอแม่ทา   อำเภอบ้านโฮ่ง   อำเภอลี้   อำเภอทุ่งหัวช้าง   อำเภอป่าซาง   อำเภอบ้านธิ   อำเภอเวียงหนองล่อง  

แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน

แนะนำจังหวัดลำพูน แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน แผนที่จังหวัดลำพูน แผนที่ท่องเที่ยวลำพูน สถานที่ท่องเที่ยวลำพูน ภาคเหนือ ประเทศไทย
แผนที่ อ.เมือง จ.ลำพูน

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน

พระธาตุหิริภุญชัยวรมหาวิหาร   พิพิธภัณฑสถานแงชาติหิริภุญชัย   สุวรรณจังโกฏิเจดีย์   พระพุทธบาทตากผ้า   น้ำตกก้อหลวง   วัดพระยืน   วัดมหาวัน   อนุสาวรีย์พระนางจามทวี   อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล   ถ้ำเอราวัน   พิพิธภัณฑ์ครูบาศรีวิชัย   อุทยานแห่งชาติแม่ปิง   ถ้ำผาเวียง   บ่อทิพย์   ดอยขะม้อ  

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน

แผนที่การเดินทางจังหวัดลำพูน

ค้นหาเส้นทาง แผนที่ท่องเที่ยว
จาก ถึง

แผนที่ประเทศไทย
ค้นหาแผนที่เดินทาง
ค้นหาระยะทาง
จากจังหวัด

ถึงจังหวัด

แผนที่จังหวัด ประเทศไทย