แผนที่จังหวัดลพบุรี แผนที่ท่องเที่ยวลพบุรี
แผนที่จังหวัดลพบุรี
แผนที่ลพบุรี แผนที่จังหวัดลพบุรี สถานที่ท่องเที่ยวลพบุรี จังหวัดลพบุรี

แผนที่ประเทศไทย

แผนที่จังหวัดลพบุรี

ลพบุรีเป็นเมืองแห่งความหลากหลายและต่อเนื่องทางวัฒนธรรมยาวนานกว่า 3,000 ปี ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงปัจจุบัน ค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ ตั้งแต่สมัยทวาราวดี (พุทธศตวรรษที่ 11-16) ลพบุรีอยู่ใต้อำนาจมอญและขอมจนกระทั่งในตอนต้นของพุทธศตวรรษที่ 19 คนไทยจึงเริ่มมีอำนาจขึ้นในดินแดนแถบนี้ ในรัชสมัยของพระเจ้าอู่ทองปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ลพบุรีมีฐานะเป็นเมืองลูกหลวง กล่าวคือพระเจ้าอู่ทองได้โปรดให้พระราเมศวร ราชโอรสองค์ใหญ่เสด็จมาครองเมืองลพบุรี เมื่อ พ.ศ. 1893 พระราเมศวรโปรดให้สร้างป้อม ขุดคู และสร้างกำแพงเมืองอย่างมั่นคง เมื่อพระเจ้าอู่ทองสวรรคตใน พ.ศ. 1912 พระราเมศวรต้องถวายราชบัลลังก์ให้แก่พระปิตุลาของพระองค์ ซึ่งได้ขึ้นครองราชย์พระนามว่า พระบรมราชาธิราชที่ 1 ส่วนพระราเมศวรครองเมืองลพบุรีสืบต่อไป จนถึง พ.ศ. 1931 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 สวรรคต พระราเมศวรจึงเสด็จขึ้นครองราชย์ ณ กรุงศรีอยุธยาเป็นครั้งที่สอง
จังหวัดลพบุรี มีอำเภอทั้งหมด 11 อำเภอ คือ อำเภอเมืองลพบุรี   อำเภอพัฒนานิคม   อำเภอโคกสำโรง   อำเภอชัยบาดาล   อำเภอท่าวุ้ง   อำเภอบ้านหมี่   อำเภอท่าหลวง   อำเภอสระโบสถ์   อำเภอโคกเจริญ   อำเภอลำสนธิ   อำเภอหนองม่วง  

แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี

แนะนำจังหวัดลพบุรี แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี แผนที่จังหวัดลพบุรี แผนที่ท่องเที่ยวลพบุรี สถานที่ท่องเที่ยวลพบุรี ภาคกลาง ประเทศไทย
แผนที่ อ.เมือง จ.ลพบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี

ศาลพระกาฬ   พระปรางค์สามยอด   พระปรางค์แขก   พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์   ทะเลชุบศรและพระที่นั่งเย็น   สวนสัตว์ลพบุรี   เขาวงพระจันทร์   สวนรุกขชาติน้ำตกวังก้านเหลือง   อ่างซับเหล็ก   ทุ่งทานตะวัน   เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์  

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี

แผนที่การเดินทางจังหวัดลพบุรี

ค้นหาเส้นทาง แผนที่ท่องเที่ยว
จาก ถึง

แผนที่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ถึง อ.เมือง จ.ลพบุรี
แผนที่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ถึง อ.เมือง จ.ลพบุรี

แผนที่ประเทศไทย
ค้นหาแผนที่เดินทาง
ค้นหาระยะทาง
จากจังหวัด

ถึงจังหวัด

แผนที่จังหวัด ประเทศไทย