แผนที่จังหวัดยะลา แผนที่ท่องเที่ยวยะลา
แผนที่จังหวัดยะลา
แผนที่ยะลา แผนที่จังหวัดยะลา สถานที่ท่องเที่ยวยะลา จังหวัดยะลา

แผนที่ประเทศไทย

แผนที่จังหวัดยะลา

คำว่า ยะลา มาจากภาษาพื้นเมืองเดิมว่า ยะลอ ซึ่งแปลว่า “แห” เป็นเมืองชายแดนภาคใต้ที่มีความน่าสนใจทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และธรรมชาติที่สวยงาม เป็นเมืองที่ผสมผสานวัฒนธรรมของชนต่างเชื้อชาติ ทั้งไทย จีน และอิสลาม ตัวเมืองยะลามีการวางผังเมืองที่เป็นระเบียบเรียบร้อย และยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคใต้ เดิมยะลาเป็นส่วนหนึ่งของเมืองปัตตานี ซึ่งเป็นเมืองขึ้นอยู่กับราชอาณาจักรไทยครั้งสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ในปี พ.ศ. 2310 หลังจากที่กรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่า บรรดาหัวเมืองต่าง ๆ ในบริเวณแถบนี้ต่างก็ประกาศตัวเป็นอิสระ ครั้นถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้ทรงรับสั่งให้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสีหนาทยกทัพหลวงไปตีเมืองปัตตานี ในปี พ.ศ. 2351 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แยกหัวเมืองปัตตานีเป็น 7 หัวเมือง คือ เมืองปัตตานี เมืองสายบุรี เมืองหนองจิก เมืองยะหริ่ง เมืองระแงะ เมืองรามัน และเมืองยะลา สำหรับเมืองยะลานั้น มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าเมืองหลายครั้ง ก่อนที่จะมีการประกาศยุบเลิกมณฑล ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยระเบียบแห่งราชอาณาจักรสยามในปี พ.ศ. 2476 และกลายมาเป็นจังหวัดหนึ่งของไทยในที่สุด จังหวัดยะลาเป็นจังหวัดที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทย มีพื้นที่ประมาณ 4,521 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อจังหวัดสงขลา ปัตตานี นราธิวาส และประเทศมาเลเซีย เป็นจังหวัดเดียวในภาคใต้ที่ไม่มีพื้นที่ติดต่อกับทะเล พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าไม้ พื้นที่ราบมีน้อย ยะลาแบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ และ 1 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอเบตง อำเภอบันนังสตา อำเภอยะหา อำเภอรามัน อำเภอธารโต อำเภอกาบัง และกิ่งอำเภอกรงปินัง
จังหวัดยะลา มีอำเภอทั้งหมด 8 อำเภอ คือ อำเภอเมืองยะลา   อำเภอเบตง   อำเภอบันนังสตา   อำเภอธารโต   อำเภอยะหา   อำเภอรามัน   อำเภอกาบัง   อำเภอกรงปินัง  

แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดยะลา

แนะนำจังหวัดยะลา แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดยะลา แผนที่จังหวัดยะลา แผนที่ท่องเที่ยวยะลา สถานที่ท่องเที่ยวยะลา ภาคใต้ ประเทศไทย
แผนที่ อ.เมือง จ.ยะลา

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดยะลา

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดยะลา

วัดคูหาภิมุข (วัดหน้าถ้ำ)   ถ้ำศิลป์   บ่อน้ำร้อน   วนอุทยานธารโต   น้ำตกกือลอง   เขื่อนบางลาง   น้ำตกอินทสรณ์   ถ้ำกระแซง   แก่งนางรำ   วนอุทยานรามัน   หมู่บ้านซาไก   น้ำตกละอองรุ้ง   สวนขวัญเมือง  

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดยะลา

แผนที่การเดินทางจังหวัดยะลา

ค้นหาเส้นทาง แผนที่ท่องเที่ยว
จาก ถึง

แผนที่ประเทศไทย
ค้นหาแผนที่เดินทาง
ค้นหาระยะทาง
จากจังหวัด

ถึงจังหวัด

แผนที่จังหวัด ประเทศไทย