แผนที่จังหวัดพิษณุโลก แผนที่ท่องเที่ยวพิษณุโลก
แผนที่จังหวัดพิษณุโลก
แผนที่พิษณุโลก แผนที่จังหวัดพิษณุโลก สถานที่ท่องเที่ยวพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

แผนที่ประเทศไทย

แผนที่จังหวัดพิษณุโลก

พิษณุโลก เป็นเมืองใหญ่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง มากมีไปด้วยแหล่งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และธรรมชาติของสายน้ำและป่าเขาที่สวยงามน่าท่องเที่ยว อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 377 กิโลเมตร จังหวัดพิษณุโลกมีพื้นที่ประมาณ 10,815 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาและที่ราบสลับป่าไม้ทางด้านตะวันออก นอกนั้นเป็นที่ราบลุ่มอยู่โดยทั่วไป มีแม่น้ำสำคัญคือ แม่น้ำน่านซึ่งไหลผ่านบริเวณตัวเมือง แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอคือ อำเภอเมือง อำเภอวังทอง อำเภอพรหมพิราม อำเภอบางระกำ อำเภอบางกระทุ่ม อำเภอนครไทย อำเภอวัดโบสถ์ อำเภอชาติตระการ และอำเภอเนินมะปรางประวัติศาสตร์ หลักฐานการสร้างเมืองพิษณุโลกมีมาแต่พุทธศตวรรษที่ 15 สมัยขอมมีอำนาจปกครองแถบนี้ แต่เดิมมีชื่อเรียกว่า "เมืองสองแคว" เนื่องจากเมืองนี้ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำน่าน และแม่น้ำแควน้อย หรือบริเวณที่ตั้งของวัดจุฬามณีในปัจจุบัน เมื่อประมาณปี พ.ศ. 1900 สมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไทแห่งกรุงสุโขทัย ได้โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายเมืองมาตั้งอยู่ ณ ตัวเมืองปัจจุบัน โดยมีฐานะเป็นเมืองลูกหลวง
จังหวัดพิษณุโลก มีอำเภอทั้งหมด 9 อำเภอ คือ อำเภอเมืองพิษณุโลก   อำเภอนครไทย   อำเภอชาติตระการ   อำเภอบางระกำ   อำเภอบางกระทุ่ม   อำเภอพรหมพิราม   อำเภอวัดโบสถ์   อำเภอวังทอง   อำเภอเนินมะปราง  

แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก

แนะนำจังหวัดพิษณุโลก แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก แผนที่จังหวัดพิษณุโลก แผนที่ท่องเที่ยวพิษณุโลก สถานที่ท่องเที่ยวพิษณุโลก ภาคเหนือ ประเทศไทย
แผนที่ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก

พระพุทธชินราช   วัดจุฬามณี   สวนรุกขชาติสกุโณทยาน   อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง   ศาลสมเด็จพระนเรศวร   ภูหินร่องกล้า   น้ำตกชาติตระการ  

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก

แผนที่การเดินทางจังหวัดพิษณุโลก

ค้นหาเส้นทาง แผนที่ท่องเที่ยว
จาก ถึง

แผนที่ประเทศไทย
ค้นหาแผนที่เดินทาง
ค้นหาระยะทาง
จากจังหวัด

ถึงจังหวัด

แผนที่จังหวัด ประเทศไทย