แผนที่จังหวัดพิจิตร แผนที่ท่องเที่ยวพิจิตร
แผนที่จังหวัดพิจิตร
แผนที่พิจิตร แผนที่จังหวัดพิจิตร สถานที่ท่องเที่ยวพิจิตร จังหวัดพิจิตร

แผนที่ประเทศไทย

แผนที่จังหวัดพิจิตร

พิจิตร เมืองพญาชาละวัน ถิ่นกำเนิดนิทานเรื่อง ไกรทอง เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนล่าง มีความหมายว่า "เมืองงาม" ตั้งอยู่ระหว่างจังหวัดนครสวรรค์กับจังหวัดพิษณุโลก มีแม่น้ำน่านกับแม่น้ำยมไหลผ่าน ตัวเมืองอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน่าน พิจิตรเป็นเมืองเก่าแก่ ในสมัยสุโขทัยปรากฎในศิลาจารึกหลักที่1ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและในศิลาจารึกหลักที่8 รัชกาลพระยาลิไท เรียกว่า "เมืองสระหลวง" ซึ่งมีสถานะเป็นหัวเมืองเอกของกรุงสุโขทัย ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาได้เปลี่ยนชื่อเป็น "เมืองโอฆบุรี" ซึ่งแปลว่า "เมืองในท้องน้ำ" นอกจากนี้เมืองพิจิตรยังเป็นที่ประสูติของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาพระองค์หนึ่งคือ สมเด็จพระศรีสรรเพชญที่ 8 หรือ สมเด็จพระพุทธเจ้าเสือ สมัยรัตนโกสินทร์ เมืองพิจิตรเป็นเพียงเมืองขนาดเล็ก แต่ก็ยังมีเจ้าเมืองปกครองเช่นเมืองอื่นๆ เมื่อถึงสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงโปรดให้ย้ายเมืองพิจิตรมาตั้งที่บ้านคลองเรียงซึ่งเป็นคลองขุดใหม่ ลัดแม่น้ำน่านที่ตื้นเขิน คลองเรียงจึงกลายเป็นแม่น้ำน่านไป ส่วนบริเวณเมืองพิจิตรเก่ายังปรากฏโบราณสถานอยู่หลายแห่ง ซึ่งมีอายุตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงสมัยอยุธยา
จังหวัดพิจิตร มีอำเภอทั้งหมด 12 อำเภอ คือ อำเภอเมืองพิจิตร   อำเภอวังทรายพูน   อำเภอโพธิ์ประทับช้าง   อำเภอตะพานหิน   อำเภอบางมูลนาก   อำเภอโพทะเล   อำเภอสามง่าม   อำเภอทับคล้อ   อำเภอสากเหล็ก   อำเภอบึงนาราง   อำเภอดงเจริญ   อำเภอวชิรบารมี  

แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร

แนะนำจังหวัดพิจิตร แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร แผนที่จังหวัดพิจิตร แผนที่ท่องเที่ยวพิจิตร สถานที่ท่องเที่ยวพิจิตร ภาคเหนือ ประเทศไทย
แผนที่ อ.เมือง จ.พิจิตร

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร

วัดท่าหลวง   วัดโพธิ์ประทับช้าง   วัดมหาธาตุ   วัดนครชุม   เขารูปช้า   เกาะศรีมาลา   ศาลพ่อปู่หลักเมือง   วัดหิรัญญาราม   อุทยานนครไชยบวร   ศาลพระเจ้าเสือ   บึงสีไฟ   ถ้ำชาละวัน  

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร

แผนที่การเดินทางจังหวัดพิจิตร

ค้นหาเส้นทาง แผนที่ท่องเที่ยว
จาก ถึง

แผนที่ประเทศไทย
ค้นหาแผนที่เดินทาง
ค้นหาระยะทาง
จากจังหวัด

ถึงจังหวัด

แผนที่จังหวัด ประเทศไทย