แผนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แผนที่ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา
แผนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แผนที่พระนครศรีอยุธยา แผนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สถานที่ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แผนที่ประเทศไทย

แผนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

417 ปีแห่งการเป็นราชธานีเก่าแก่ของสยามประเทศ ประกอบด้วย ราชวงศ์ คือ ราชวงศ์อู่ทอง ราชวงศ์สุพรรณภูมิ ราชวงศ์สุโขทัย ราชวงศ์ปราสาททองและราชวงศ์บ้านพลูหลวง มีกษัตริย์ปกครองทั้งสิ้น 33 พระองค์ โดยมีปฐมกษัตริย์ คือ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) พระนครศรีอยุธยา จึงนับเป็นราชธานีที่มีอายุยาวนานที่สุด ในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ตลอดระยะเวลา 417 ปี ที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีแห่งราชอาณาจักรไทย มิได้เป็นเพียงช่วงแห่งความเจริญสูงสุดของชนชาติไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างสรรค์ อารยธรรมของหมู่มวลมนุษยชาติ ซึ่งเป็นที่ประจักษ์แก่นานา อารยประเทศอีกด้วย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีอำเภอทั้งหมด 16 อำเภอ คือ อำเภอพระนครศรีอยุธยา   อำเภอท่าเรือ   อำเภอนครหลวง   อำเภอบางไทร   อำเภอบางบาล   อำเภอบางปะอิน   อำเภอบางปะหัน   อำเภอผักไห่   อำเภอภาชี   อำเภอลาดบัวหลวง   อำเภอวังน้อย   อำเภอเสนา   อำเภอบางซ้าย   อำเภออุทัย   อำเภอมหาราช   อำเภอบ้านแพรก  

แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แนะนำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แผนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แผนที่ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา สถานที่ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง ประเทศไทย
แผนที่ อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วิหารมงคลบพิตร   เพนียดคล้องช้าง   วัดใหญ่ชัยมงคล   วัดพระศรีสรรเพชญ์   พระราชวังบางปะอิน   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา   พระราชวังจันทรเกษม   พระเจดีย์ศรีสุริโยทัย   ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ปราสาทนครหลวง   ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร   พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย   วัดหน้าพระเมรุ   วัดไชยวัฒนาราม   วัดพนัญเชิง   คุ้มขุนแผน   วัดพุทไธสวรรย์   พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช   บึงพระราม  

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัดบรมพุทธาราม   วัดพระศรีสรรเพชญ์   วิหารพระมงคลบพิตร   พระราชวังหลวงหรือพระราชวังโบราณ   วัดธรรมิกราช   วัดราชบูรณะ (อยุธยา)   วัดมหาธาตุ   วัดพระราม   เจดีย์ศรีสุริโยทัย   วัดภูเขาทอง   วัดหน้าพระเมรุ   วัดใหญ่ชัยมงคล   วัดเสนาสนาราม   วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร   วัดโลกยสุธา   วัดกษัตราธิราชวรวิหาร   วัดไชยวัฒนาราม   วัดพุทไธศวรรย์   วัดกุฎีดาว   วัดสมณโกฏฐาราม   วัดพนัญเชิงวรวิหาร   วัดตูม   วัดนิเวศธรรมประวัติ   วัดชุมพลนิกายาราม   วัดไก่   วัดตาลเอน   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา   ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทรเกษม   คุ้มขุนแผน   สถาบันอยุธยาศึกษา   หมู่บ้านญี่ปุ่น   พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทอง   สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์   ทุ่งมะขามหย่อง   พระที่นั่งเพนียด   หมู่บ้านโปรตุเกส   พิพิธภัณฑ์เรือไทย   ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร   พระราชวังบางปะอิน   ปราสาทนครหลวง   หมู่บ้านหัตถกรรมมีดอรัญญิก   วัดท่าการ้อง   วัดพนมยงค์  

แผนที่การเดินทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ค้นหาเส้นทาง แผนที่ท่องเที่ยว
จาก ถึง

แผนที่ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ถึง อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา

แผนที่ประเทศไทย
ค้นหาแผนที่เดินทาง
ค้นหาระยะทาง
จากจังหวัด

ถึงจังหวัด

แผนที่จังหวัด ประเทศไทย