แผนที่จังหวัดน่าน แผนที่ท่องเที่ยวน่าน
แผนที่จังหวัดน่าน
แผนที่น่าน แผนที่จังหวัดน่าน สถานที่ท่องเที่ยวน่าน จังหวัดน่าน

แผนที่ประเทศไทย

แผนที่จังหวัดน่าน

น่าน มีพื้นที่ 11,472,076 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 7 ล้านไร่เศษ อาณาเขตทิศเหนือและทิศตะวันออกจดสาธารณ รัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทิศใต้จดจังหวัดอุตรดิตถ์ ทิศตะวันตกจดจังหวัดแพร่ พะเยา และเชียงราย ความที่เป็นเมืองชายแดนแห่งล้านนาตะวันออกอันอุดมไปด้วยวัฒนธรรมที่หลอมรวมจากเทือกเขาสูงถึงพื้นราบ ทำให้เสน่ห์ของเมืองน่านยั่งยืนมาจนถึงทุกวันนี้ ประกอบกับลักษณะภูมิประเทศที่เป็นท้องทะเลแห่งขุนเขา อีกทั้ง สายลมหนาวและสายหมอกที่พัดผ่าน ทุ่งข้าวสีเขียวฉ่ำฝน หรือ เหลืองทองพร้อมจะเก็บเกี่ยว ยังทำให้ผู้มาเยือน เก็บความประทับใจกลับไปด้วย ป้อมปราการธรรมชาติที่บดบังเมืองน่านจากคนต่างถิ่นก็คือเทือกเขาผีปัน น้ำและหลวงพระบาง พื้นที่ป่าของเมืองน่านมีประมาณ 5 ล้านไร่ เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ทั้งจังหวัดประมาณ 7 ล้านไร่ ถือว่ามีความอุดมสมบูรณ์มาก ชาวบ้านเชื่อว่ามนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติจึงไม่สามารถฝืนกฎของธรรมชาติได้ พวกเขาจะไม่ตัดไม้ หรือถางป่าทำไร่ในพื้นที่ลุ่มน้ำ พวกเขาดูแลรักษาภูเขาและป่าไม้ด้วยความเคารพ ชาวเขาเผ่าต่างๆ เช่น ขมุ ลัวะ และเมี่ยน เชื่อว่า มีดวงวิญญาณที่รักษาป่า พื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำของจังหวัดน่านมีเพียง ร้อยละ 14 เท่านั้น จะกระจัดกระจายอยู่ตามหุบเขาในอำเภอต่างๆ ชุมชนตามที่ราบลุ่มเหล่านี้จะใช้ระบบการทดน้ำท้องถิ่น ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตร ทุกปีเครือข่ายชุมชนที่ใช้ระบบการประปาร่วมกัน โดยเฉพาะ ไทลื้อ ลาวพวน จะร่วมกันจัดงานสักการะดวงวิญญาณที่เฝ้าดูแลรักษาป่า แม่น้ำที่เป็นเสมือนเส้นเลือดของชาวน่าน คือ แม่น้ำน่าน มีต้นกำเนิดจากดอยขุนน้ำน่าน ตำบลขุนน่าน อำเภอบ่อเกลือ ซึ่งจะไหลขึ้นเหนือไปทางอำเภอทุ่งช้าง ก่อนจะไหลลงใต้ ไปยังอำเภอปัว, ท่าวังผา, เมืองน่าน, เวียงสา หลังจากนั้นจะไหลลงไปยังจังหวัดอื่น คือ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และ พิจิตร จึงไปรวมกับแม่น้ำยมที่อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ และแม่น้ำเจ้าพระยาที่ปากน้ำโพ นครสวรรค์ ร้อยละ 40 ของลำน้ำน่านนั้นหล่อเลี้ยงลำน้ำเจ้าพระยา ความเกี่ยวดองกันด้วยศรัทธาในพุทธศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติที่มีร่วมกันทำให้ชาวน่านมีเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็งเรียนรู้ที่จะยู่กับ ความเปลี่ยนแปลงแต่ยังคงตระหนักถึงความเป็นตัวเองอยู่เสมอ อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
จังหวัดน่าน มีอำเภอทั้งหมด 15 อำเภอ คือ อำเภอเมืองน่าน   อำเภอแม่จริม   อำเภอบ้านหลวง   อำเภอนาน้อย   อำเภอปัว   อำเภอท่าวังผา   อำเภอเวียงสา   อำเภอทุ่งช้าง   อำเภอเชียงกลาง   อำเภอนาหมื่น   อำเภอสันติสุข   อำเภอบ่อเกลือ   อำเภอสองแคว   อำเภอภูเพียง   อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  

แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดน่าน

แนะนำจังหวัดน่าน แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดน่าน แผนที่จังหวัดน่าน แผนที่ท่องเที่ยวน่าน สถานที่ท่องเที่ยวน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
แผนที่ อ.เมือง จ.น่าน

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดน่าน

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดน่าน

วัดพระธาตุแช่แห้ง   พระธาตุเขาน้อย   วัดภูมินทร์   หมู่บ้านไทยลื้อ   วัดช้างค้ำวรวิหาร   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดน่าน   อนุสาวรีย์วีรกรรม พ.ต.ท.ทุ่งช้าง   น้ำตกศิลาเพชร   เสาดิน   ฮ่อมจ้อม   แก่งหลวง  

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดน่าน

แผนที่การเดินทางจังหวัดน่าน

ค้นหาเส้นทาง แผนที่ท่องเที่ยว
จาก ถึง

แผนที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ถึง อ.เมือง จ.น่าน
แผนที่ อ.เมือง จ.ตาก ถึง อ.เมือง จ.น่าน

แผนที่ประเทศไทย
ค้นหาแผนที่เดินทาง
ค้นหาระยะทาง
จากจังหวัด

ถึงจังหวัด

แผนที่จังหวัด ประเทศไทย